www.KermaneMajazi.com
صفحه نخست درباره ما تماس با ما
دوشنبه 28 مرداد 1398
پنجشنبه 8 بهمن 1394 , 01:47
رفع تحريم ها به کام چه کساني خواهد بود ؟
سنگي که در چاه افتاده بود، به مدد و همت چهل عاقل بيرون آورده شد و تحريم برطرف گرديد و اما در اين ميان، توجه به چند نکته ضروري‌ست :

1- هيچ کس نمي تواند موفقيت نظام را به نام خود مصادره کند . عبور از اين گردنه‌ي سخت با عزم ملي و با صبوري ملت، با اراده‌ي دولت برآمده از خواست مردم، با عقلگرايي و تدبير و با هدايت مستقيم مقام معظم رهبري صورت گرفت.

2- در آن سوي معادله، رقابت سخت و بيرحمانه اي برسر چگونگي بهره برداري از فرصت هاي به دست آمده در بازار ايران، توسط شرکت هاي سرمايه گذاري و بنگاه هاي اقتصادي چند مليتي، آمريکايي،‌ اروپايي، آسيايي پيش خواهد آمد و احتمال مداخله‌ي جريانات سياسي و احزاب قدرتمند آن ها، براي برهم زدن معادلات و توافقات به دست آمده متصور است؛ لذا کساني که در اين سوي صفحه شطرنج اقتصاد نشسته اند، بايد بتوانند با در نظر گرفتن احتمالات سياسي بازي کنند.

3- اتاق بازرگاني ايران بيش از هر زمان ديگري در تاريخ ايران به دولت نزديک شده است. از نگاه مثبت، اين نزديکي و هم سويي مي تواند مشکل تاريخي بخش خصوصي در ايران را بر طرف سازد و به رقابت ناسالم و زيانبار دولت و بخش خصوصي پايان دهد. از سوي ديگر اين احتمال وجود دارد که ثمره ي رنج ملت، فشار تحريم ها و زحمات و فداکاري کساني که با رشادت و جانفشاني موجب اقتدار ايران اسلامي و کمک به پيشبرد مذاکرات سياسي و ديپلماتيک شدند، توسط خوشه چينان خرمن سياست و برخي تاجراني که جز به منافع فردي خود نمي انديشند، چيده شود.

4- راه نفوذ در ارزش هاي نظام، از منافذ اقتصادي محتمل است. تجربه ثابت کرده که هيچ جريان سياسي در بلند مدت توان نفوذ در جمهوري اسلامي را ندارد و دير يا زود دستش رو مي شود. هم چنان که شد! اما رقباي ما ممکن است در عرصه ‌ي بين الملل از رهگذر اقتصاد، به اهداف سياسي، فرهنگي و اجتماعي خود برسند. بر همين اساس فرمول اقتصاد و دکتريني که در اين مقطع براي کشور انتخاب مي شود، بسيار مهم است.اگر اقتصاد ايران ليبراليستي يا نئوليبراليستي و نئوکلاسيک شود، به طور قطع و يقين فرهنگ ما نيز از همان آبشخور تغذيه خواهد شد و در تعارض با ارزش هاي حاکم بر جامعه قرار خواهد گرفت.

5- شايد کساني که امروز براي کاستن از نقش دولت در اقتصاد و پيوستن به نظام سرمايه داري جهاني فعاليت دارند، به واسطه ي نفوذ خود به موفقيت هاي فردي و يا گروهي برسند، ماليات بر واردات را کاهش دهند، تعرفه هاي گمرکي را پايين بياورند و قراردادهاي نان و آب داري را هم ببندند، اما نتيجه و ثمره ي آن افتادن از چاله به چاه است. اگر چه انحصار اقتصاد در دولت مخرب است، اما انحصار اقتصاد در دست عده اي بازرگان و ايجاد منوپل مخرب تر است و علاوه بر تبعات اقتصادي، تاثيرات فرهنگي و اجتماعي بسيار عميق و غير قابل جبراني در دراز مدت برجاي خواهد گذاشت و ثمره‌ي آن را بايد در افزايش آمار جرائم، بي نظمي، ناهنجاري و انحرافات اجتماعي ببينيم. چنانچه از قرائن پيداست، همان طور که عده اي از رهگذر تحريم به ثروت هاي افسانه اي دست يافتند، عده اي نيز براي دوران پسا تحريم کيسه دوخته اند.

6- کشور ما به فرمولي متناسب با مقتضات ديني و ارزش هاي حاکم بر جمهوري اسلامي، خواست و اراده‌ي مردم و مختصات بومي – فرهنگي در حوزه‌ي اقتصاد کلان نيازمند است و از رهگذر اقتصادهاي سوسيالي، سوسيال دمکرات، اقتصاد صدقه اي،اقتصاد ارباب رعيتي، اقتصاد ليبراليستي، نئوليبراليستي و ... راه به جايي نمي بريم.

 

 

Copyright © 2017. All right reserved